top of page

Algemene voorwaarden
General Terms & Conditions

Inleiding

In deze algemene voorwaarden voor trainingen (“trainingsvoorwaarden”) staan alle rechten en plichten van ObeyaCoaching.nl en de wederpartij van ObeyaCoaching.nl. en/of haar groepsmaatschappijen (“jij”, “je”, en “jouw”). Gedefinieerde termen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in deze trainingsvoorwaarden.

Deze trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze trainingen, cursussen, en informatiebijeenkomsten waarbij wij zorgdragen voor de inhoud en de docent (ieder een “opleiding”) en op alle documenten waarmee je een opleiding afneemt, zoals bijvoorbeeld een offerte. Wij wijzen hierbij expliciet alle andere voorwaarden, waaronder mede begrepen jouw algemene (inkoop)voorwaarden, expliciet van de hand.

 

Totstandkoming, wijziging en annulering

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze opleidingen. Door je aan te melden of een plek te reserveren, bevestig je uitdrukkelijk dat je instemt met onze trainingsvoorwaarden. Pas wanneer wij je aanmelding schriftelijk bevestigen, ontstaat er een overeenkomst. Wij zijn niet gebonden aan toezeggingen van medewerkers of door ons ingeschakelde derden tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Je mag de deelname aan een opleiding altijd schriftelijk annuleren. Voor annulering tot 1 maand voor de eerste opleidingsdag brengen wij geen kosten in rekening. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de eerste opleidingsdag brengen wij 50% van de opleidingsprijs in rekening. Als je annuleert binnen 2 weken voor de eerste opleidingsdag, brengen wij de volledige opleidingsprijs in rekening.

Wij mogen een opleiding onderbreken, verplaatsen, en/of annuleren bij onvoorziene omstandigheden, waaronder mede begrepen een tekort of overvloed aan aanmeldingen voor een opleiding of ziekte van onze docent. We zullen je altijd zo spoedig mogelijk informeren over zulke wijzigen.

In het geval van een aanbetaling wordt alleen in deze instantie de aanbetaling vergoed. Wanneer je zelf annuleert kan deze niet meer worden teruggevorderd.

Na de mededeling dat de opleiding door ons geannuleerd wordt heb je 2 weken de tijd om te beslissen of je de opleiding alsnog wilt volgen, of dat je de opleiding kosteloos wilt annuleren. Een annulering moet wel schriftelijk (dus ook digitaal) gebeuren.

Prijzen en tarieven

Voor al onze opleidingen gelden de tarieven zoals vermeld op onze website, ObeyaCoaching.nl. Alle opleidingsprijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele bijkomende kosten. Tenzij schriftelijk anders  overeengekomen, zijn onze opleidingsprijzen inclusief de kosten voor het opleidingsmateriaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen, lesruimte, koffie, thee, en eventueel verstrekte lunches. Wij mogen onze opleidingsprijzen ook na het sluiten van een overeenkomst met jou wijzigen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden.

Facturatie en Betaling

Je dient de opleidingsprijs vooraf te betalen. Hiervoor zullen we je een factuur sturen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dien je door ons correct gefactureerde bedragen te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. Als je de verschuldigde bedragen niet betaalt binnen de afgesproken betalingstermijn, mogen wij jouw deelnemer(s) aan de opleiding (ieder een “cursist”) de toegang tot de opleiding weigeren. Als je gebruik maakt van onze online betaaldienst, zijn aanvullend de voorwaarden van onze financiële dienstverlener van toepassing.

Het is je niet toegestaan verschuldigde betalingen op te schorten en/of te verrekenen. Als je gefactureerde bedragen niet betaald binnen de afgesproken betalingstermijn, wordt je daarnaast ook wettelijke rente aan ons verschuldigd zonder dat eerst een ingebrekestelling nodig is. Als je na een herhaald verzoek tot betaling nog steeds de verschuldigde bedragen niet betaalt, mogen wij onze vordering uit handen geven waarbij we tevens alle gemaakte kosten (waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten) op je mogen verhalen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend als 15% van het totale bedrag met een minimum van EUR 125.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en/of documentatie (gezamenlijk de “opleidingsmaterialen”), zijn en blijven het exclusieve eigendom van ons en onze licentiegevers. Je zal de opleidingsmaterialen niet openbaar maken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken van een opleiding. Het opleidingsmateriaal mag alleen gebruikt worden door de cursist(en).

Overige voorwaarden

Tenzij wij ons schuldig maken aan opzet of grove schuld, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit een handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst tussen jou en ons en tot maximaal de relevante opleidingsprijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat wij gedwongen zijn een opleiding te onderbreken, verplaatsen, en/of annuleren. Wij zijn nooit aansprakelijk voor andere soorten schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, indirecte schade, en schade ontstaan als gevolg van verminkingen, vertragingen, onduidelijkheden, en/of andere gebreken in de communicatie tussen jou en ons.

Op alle overeenkomsten tussen jou en ons is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

English

Introduction

These general terms and conditions for training (“training terms”) contain all rights and obligations ObeyaCoaching.nl (“us”, “our”, en “we”) and the natural or legal person contracting with ObeyaCoaching.nl and/or her affiliates and/or subsidiaries (“you” and “your”). Capitalized terms have the meanings ascribed to them in these training terms.

These training terms apply to all our trainings, courses, and sessions where we take care of the program and trainer (each a “training”) and to all documents you use to purchase a training, including for instance a purchase order. We hereby explicitly reject the applicability of any other terms and conditions, including your general terms and conditions

 

Agreement, changes, and cancellation

You can apply for our trainings on our website. By applying, you expressly confirm that you agree to our training terms. An agreement exist only if and when we have confirmed your application in writing. Commitments from or agreements with our personnel or third parties engaged by us are only enforceable when we have confirmed such commitments and/or agreements in writing.

You can always cancel a training in writing. We will not charge you for a training if you cancel it up to 1 month before the first training day. We will charge you 50% of the training price if you cancel a training between 1 month and 2 weeks before the first training day. If you cancel a training within 2 weeks of the first training day, we will charge you the full training price.

We may interrupt, reschedule, and/or cancel a training in case of unforeseen circumstances, including without limitation a shortage or excess of applications for a specific training, or illness of the trainer. We will always notify you of this as soon as possible. Only when we are the ones cancelling the training will you be eligible to receive a refund for your down-

payment. After you have received such notification, you will have 2 weeks to cancel the training and receive a full refund.

 

Prices and rates

You can find all of our training rates on our website, ObeyaCoaching.nl . All training rates are exclusive of taxes (VAT) and other additional costs (if any). Unless agreed otherwise in writing, our training rates include the cost for training materials (as defined hereafter), use of tools, training room, coffee, tea, and lunch (if any). We may also change our training rates after we have entered into an agreement with you in case of changed circumstances.

Invoicing and payment

You are required to pay for the training up front for which we shall invoice you. Unless agreed otherwise in writing, you shall pay correctly invoiced amounts within 14 days after receiving our invoice. If you fail to pay such amounts within the agreed payment term, we reserve the right to deny your participant(s) to  the training (each a “participant”) access to the training. If you make use of our online payment option, the terms and conditions of our financial service provider also apply.

You are not entitled to suspend or set-off due amounts. If you do not pay due amounts within the agreed payment term, we are also entitled to statutory interest over those amounts without a notice of default being required. If after a repeated request for payment you still fail to pay the due amounts, we may engage a third party to seize and levy our claim. If this happens, you are also liable for all accompanying cost, including without limitation all judicial and extrajudicial costs. The extrajudicial costs will be calculated as 15% of the total outstanding claim with a minimum of EUR 125.

Intellectual property

All intellectual and industrial property rights to provided equipment, programming, training materials and/or documentation (together the “training materials”) are and remain the exclusive property of us and our licensors. You may not make public, copy, duplicate, or otherwise reproduce any training materials. You may not make audio and/or video recordings of a training. The training materials may only be used by the participant(s).

Other terms

Except for our intentional or gross negligence, our liability for damages concerning our performance or nonperformance of our obligations under the agreement between you and us is limited to the price of the training from which such liability results. We are not liable for damages resulting from an interruption, re-scheduling and/or cancellation of a training. We are in no event liable for any other damages, including without limitation indirect damages, consequential damages, or damages resulting from mutilation, delay, unclearity, or other defaults in the communication between you and us.

 

All agreements between you and us are governed exclusively by the laws of The Netherlands. Any disputes will be brought exclusively before the competent court of the city of Amsterdam, the Netherlands.

bottom of page